Στατική Φιλοξενία

Build Single Page Applications (SPA)

Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε τις διαφάνειες σε ένα αυτο-φιλοξενούμενο SPA:

$ slidev build

Η παραγόμενη εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στο dist/.

Μπορείτε να δοκιμάσετε την παραγόμενη εφαρμογή χρησιμοποιώντας έναν web server (Apache, NGINX, Caddy...κλπ.) ή στο project μπορείτε να εκτελέσετε απευθείας: npx vite preview.

Και στη συνέχεια μπορείτε να την φιλοξενήσετε στα GitHub Pages, Netlify, Vercel, ή όπου αλλού θέλετε. Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε τις διαφάνειές σας με τον υπόλοιπο κόσμο με έναν μόνο σύνδεσμο.

Βασικό Path

Για να εγκαταστήσετε τις διαφάνειές σας κάτω από υποδιαδρομές, θα πρέπει να περάσετε την επιλογή --base. Για παράδειγμα:

$ slidev build --base /ομιλίες/η-cool-ομιλία-μου/

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του Vite για περισσότερες πληροφορίες.

Παροχή PDF με δυνατότητα λήψης

Μπορείτε να παρέχετε ένα PDF με δυνατότητα λήψης στους θεατές του SPA σας με την ακόλουθη ρύθμιση:

---
download: true
---

Το Slidev θα δημιουργήσει ένα αρχείο PDF μαζί με την κατασκευή και ένα κουμπί λήψης θα εμφανιστεί στο SPA.

Μπορείτε επίσης να δώσετε μια προσαρμοσμένη διεύθυνση URL για το PDF. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία απεικόνισης θα παραλειφθεί.

---
download: 'https://myside.com/my-talk.pdf'
---

Αυτό μπορεί επίσης να γίνει με την επιλογή CLI --download (μόνο boolean).

$ slidev build --download

Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή λήψης, μπορείτε επίσης να παρέχετε τις επιλογές εξαγωγής:

Φάκελος εξόδου

Μπορείτε να αλλάξετε τον φάκελο εξόδου χρησιμοποιώντας το --out.

$ slidev build --out my-build-folder

Λειτουργία watch

Δίνοντας την επιλογή --watch η εφαρμογή θα εκτελείται σε λειτουργία παρακολούθησης και θα ανακατασκευάζεται κάθε φορά που αλλάζει τα αρχεία σας.

$ slidev build --watch

Πολλαπλές καταχωρήσεις

Μπορείτε επίσης να εξάγετε πολλές διαφάνειες ταυτόχρονα.

$ slidev build slides1.md slides1.md

Ή

$ slidev build *.md

Σε αυτή την περίπτωση, κάθε αρχείο εισόδου θα δημιουργήσει έναν φάκελο που θα περιέχει το build στον φάκελο εξόδου.

Παραδείγματα

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα εξαγομένων SPA:

Για περισσότερα, δείτε τις Παρουσιάσεις.

Φιλοξενία

Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το npm init slidev@latest για την δημιουργία του έργου σας, το οποίο περιέχει τα απαραίτητα αρχεία ρυθμίσεων για τις υπηρεσίες φιλοξενίας.

Netlify

Δημιουργήστε το αρχείο netlify.toml στη ρίζα του έργου σας με το ακόλουθο περιεχόμενο.

[build.environment]
 NODE_VERSION = "14"

[build]
 publish = "dist"
 command = "npm run build"

[[redirects]]
 from = "/*"
 to = "/index.html"
 status = 200

Στη συνέχεια, μεταβείτε στο πίνακα ελέγχου του Netlify και δημιουργήστε ένα νέο ιστότοπο με το repository.

Vercel

Δημιουργήστε το αρχείο vercel.json στη ρίζα του έργου σας με το ακόλουθο περιεχόμενο.

{
 "rewrites": [
  { "source": "/(.*)", "destination": "/index.html" }
 ]
}

Στη συνέχεια, μεταβείτε στο πίνακα ελέγχου του Vercel και δημιουργήστε ένα νέο ιστότοπο με το repository.

GitHub Pages

Για να εγκαταστήσετε τις διαφάνειές σας στο GitHub Pages:

 • ανεβάστε όλα τα αρχεία του έργου στο repo σας (π.χ. με το όνομα name_of_repo)
 • δημιουργήστε το αρχείο .github/workflows/deploy.yml με το ακόλουθο περιεχόμενο για να εγκαταστήσετε τις διαφάνειές σας στο GitHub Pages μέσω των GitHub Actions. Σε αυτό το αρχείο, αντικαταστήστε το <name_of_repo> με το name_of_repo.
name: Deploy pages
on: push
jobs:
 deploy:
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
   - uses: actions/checkout@v3
   - uses: actions/setup-node@v3
    with:
     node-version: '14'
   - name: Install dependencies
    run: npm install
   - name: Install slidev
    run: npm i -g @slidev/cli
   - name: Build
    run: slidev build --base <name_of_repo>
   - name: Deploy pages
    uses: crazy-max/ghaction-github-pages@v2
    with:
     build_dir: dist
    env:
     GITHUB_TOKEN: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}
 • Στο repository σας, μεταβείτε στην επιλογή Settings>Pages. Στην ενότητα "Build and deployment", επιλέξτε "Deploy from a branch", επιλέξτε "gh-pages" και "root". Κάντε κλικ στο save.
 • Τέλος, αφού εκτελεστούν όλες οι διαδικασίες εργασιών, θα πρέπει να εμφανιστεί ένας σύνδεσμος προς τις διαφάνειες στο Settings>Pages.