Στατική Φιλοξενία

Build Single Page Applications (SPA)

Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε τις διαφάνειες σε ένα αυτο-φιλοξενούμενο SPA:

$ slidev build

Η παραγόμενη εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στο dist/ και στη συνέχεια μπορείτε να την φιλοξενήσετε στα GitHub Pages, Netlify, Vercel, ή όπου αλλού θέλετε. Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε τις διαφάνειές σας με τον υπόλοιπο κόσμο με έναν μόνο σύνδεσμο.

Βασικό Path

Για να εγκαταστήσετε τις διαφάνειές σας κάτω από υποδιαδρομές, θα πρέπει να περάσετε την επιλογή --base. Για παράδειγμα:

$ slidev build --base /ομιλίες/η-cool-ομιλία-μου/

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του Vite για περισσότερες πληροφορίες.

Παροχή PDF με δυνατότητα λήψης

Μπορείτε να παρέχετε ένα PDF με δυνατότητα λήψης στους θεατές του SPA σας με την ακόλουθη ρύθμιση:

---
download: true
---

Το Slidev θα δημιουργήσει ένα αρχείο pdf μαζί με την κατασκευή και ένα κουμπί λήψης θα εμφανιστεί στο SPA.

Μπορείτε επίσης να δώσετε μια προσαρμοσμένη διεύθυνση URL για το PDF. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία απεικόνισης θα παραλειφθεί.

---
download: 'https://myside.com/my-talk.pdf'
---

Παραδείγματα

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα εξαγομένων SPA:

Για περισσότερα, δείτε τις Παρουσιάσεις.

Φιλοξενία

Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το npm init slidev@lastest για την δημιουργία του έργου σας, το οποίο περιέχει τα απαραίτητα αρχεία ρυθμίσεων για τις υπηρεσίες φιλοξενίας.

Netlify

Δημιουργήστε το αρχείο netlify.toml στη ρίζα του έργου σας με το ακόλουθο περιεχόμενο.

[build.environment]
 NODE_VERSION = "14"

[build]
 publish = "dist"
 command = "npm run build"

[[redirects]]
 from = "/*"
 to = "/index.html"
 status = 200

Στη συνέχεια, μεταβείτε στο πίνακα ελέγχου του Netlify και δημιουργήστε ένα νέο ιστότοπο με το repository.

Vercel

Δημιουργήστε το αρχείο vercel.json στη ρίζα του έργου σας με το ακόλουθο περιεχόμενο.

{
 "rewrites": [
  { "source": "/(.*)", "destination": "/index.html" }
 ]
}

Στη συνέχεια, μεταβείτε στο πίνακα ελέγχου του Vercel και δημιουργήστε ένα νέο ιστότοπο με το repository.

GitHub Pages

Δημιουργήστε το αρχείο .github/workflows/deploy.yml με το ακόλουθο περιεχόμενο για να εγκαταστήσετε τις διαφάνειές σας στο GitHub Pages μέσω των GitHub Actions.

name: Deploy pages
on: push
jobs:
 deploy:
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
   - uses: actions/checkout@v2
   - uses: actions/setup-node@v2
    with:
     node-version: '14'
   - name: Install dependencies
    run: npm install
   - name: Build
    run: npm run build
   - name: Deploy pages
    uses: crazy-max/ghaction-github-pages@v2
    with:
     build_dir: dist
    env:
     GITHUB_TOKEN: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}