Αυτή η μετάφραση δεν συντηρείται πλέον, παρακαλώ επισκεφθείτε Αγγλικό έγγραφο.
Skip to content

Λειτουργία Παρουσιαστή

Κάντε click στο κουμπί στον πίνακα πλοήγησης, ή επισκεφθείτε το http://localhost:3030/presenter χειροκίνητα, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παρουσιαστή. Κάθε φορά που εισέρχεστε στη λειτουργία παρουσιαστή, οι άλλες σελίδες θα παραμένουν αυτόματα συγχρονισμένες με τον παρουσιαστή.

Απενεργοποίηση

Η λειτουργία παρουσιαστή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία με την ακόλουθη ρύθμιση παραμέτρων:

md
---
presenter: false
---

Ή μπορείτε να την ενεργοποιήσετε μόνο για τη λειτουργία dev ή build, ορίζοντας τη λειτουργία που θέλετε στη ρύθμιση παραμέτρων:

md
---
presenter: dev
---

Σε αυτή την περίπτωση ο παρουσιαστής θα είναι διαθέσιμος μόνο όταν εκτελείται το slidev αλλά όχι όταν εκτελείται το slidev build.

Περιορισμένη απομακρυσμένη πρόσβαση

Μπορείτε να εκτελέσετε την παρουσίασή σας με απομακρυσμένη πρόσβαση εκτελώντας την εντολή slidev --remote.

Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να θέλετε να μοιραστείτε τις διαφάνειες με άλλα άτομα, αλλά δεν θέλετε να έχουν πρόσβαση στη λειτουργία παρουσιαστή για να χαλάσουν την παρουσίασή σας.

Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να δώσετε έναν κωδικό πρόσβασης για την εκκίνηση του διακομιστή εκτελώντας την εντολή slidev --remote=your_password.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα πρέπει να δώσετε τον κωδικό πρόσβασης κατά την πρόσβαση στις διαδρομές /presenter/*.

Κυκλοφορεί υπό την άδεια MIT License.