Ρυθμίστε Συντομεύσεις

Διαθέσιμο από v0.20

Περιβάλλον: client
Αυτή η λειτουργία ρύθμισης θα εκτελεστεί μόνο σε client side. Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα περιήγησης είναι συμβατό όταν κάνετε εισαγωγή πακέτων.

Δημιουργήστε ./setup/shortcuts.ts με το εξής περιεχόμενο:

import { defineShortcutsSetup, NavOperations } from '@slidev/types'

export default defineShortcutsSetup((nav: NavOperations) => {
 return [
  {
   key: 'enter',
   fn: () => nav.next(),
   autoRepeat: true,
  },
  {
   key: 'backspace',
   fn: () => nav.prev(),
   autoRepeat: true,
  },
 ]
})

Με το setup, μπορείτε να παρέχετε την προσαρμοσμένη ρύθμιση για τις συντομεύσεις που αναφέρεται στην Πλοήγηση. Η παραπάνω ρύθμιση δεσμεύει την επόμενη κίνηση ή διαφάνεια στο enter και την προηγούμενη κίνηση ή διαφάνεια στο backspace.

Η συνάρτηση ρύθμισης λαμβάνει ένα object με κάποιες μεθόδους πλοήγησης, και επιστρέφει ένα array που περιέχει κάποιες ρυθμίσεις συντόμευσης. Ανατρέξτε στους ορισμούς των τύπων για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανατρέξτε στο useMagicKeys | VueUse για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το key pressed event.