Αυτή η μετάφραση δεν συντηρείται πλέον, παρακαλώ επισκεφθείτε Αγγλικό έγγραφο.
Skip to content

Ρυθμίστε Συντομεύσεις

Διαθέσιμο από v0.20

Since v0.35.6 (excluded), you decide which base shortcuts to keep (see ...base, below).

Περιβάλλον: client
Αυτή η λειτουργία ρύθμισης θα εκτελεστεί μόνο σε client side. Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα περιήγησης είναι συμβατό όταν κάνετε εισαγωγή πακέτων.

Ξεκινώντας

Δημιουργήστε ./setup/shortcuts.ts με το εξής περιεχόμενο:

ts
import type { NavOperations, ShortcutOptions } from '@slidev/types'
import { defineShortcutsSetup } from '@slidev/types'

export default defineShortcutsSetup((nav: NavOperations, base: ShortcutOptions[]) => {
 return [
  ...base, // keep the existing shortcuts
  {
   key: 'enter',
   fn: () => nav.next(),
   autoRepeat: true,
  },
  {
   key: 'backspace',
   fn: () => nav.prev(),
   autoRepeat: true,
  },
 ]
})

Με το setup, μπορείτε να παρέχετε την προσαρμοσμένη ρύθμιση για τις συντομεύσεις που αναφέρεται στην Πλοήγηση. Η παραπάνω ρύθμιση δεσμεύει την επόμενη κίνηση ή διαφάνεια στο enter και την προηγούμενη κίνηση ή διαφάνεια στο backspace.

Η συνάρτηση ρύθμισης λαμβάνει ένα object με κάποιες μεθόδους πλοήγησης, και επιστρέφει ένα array που περιέχει κάποιες ρυθμίσεις συντόμευσης. Ανατρέξτε στους ορισμούς των τύπων για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύνθετη δέσμευση πλήκτρων

Ο τύπος key επιτρέπει μόνο συμβολοσειρές, αλλά μπορείτε να δεσμεύσετε πολλαπλά πλήκτρα χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σύμβαση:

ts
import type { NavOperations, ShortcutOptions } from '@slidev/types'
import { defineShortcutsSetup } from '@slidev/types'

export default defineShortcutsSetup((nav: NavOperations, base: ShortcutOptions[]) => {
 return [
  ...base,
  {
   key: 'ShiftLeft+ArrowRight',
   fn: () => nav.next(),
   autoRepeat: true,
  }
 ]
})

Σύνθετες λειτουργίες πλοήγησης

Οι λειτουργίες πλοήγησης nav σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες πέρα από τις βασικές επόμενη διαφάνεια ή προηγούμενη διαφάνεια. Δείτε τις ακόλουθες περιπτώσεις χρήσης:

ts
import { NavOperations, defineShortcutsSetup } from '@slidev/types'

export default defineShortcutsSetup((nav: NavOperations) => {
 return [
  {
   key: 'e',

   // Ορίστε τη συντόμευση πληκτρολογίου `e` που θα χρησιμοποιείται ως σελιδοδείκτης
   // ή ένα είδος γρήγορης πρόσβασης, για να πλοηγηθείτε συγκεκριμένα στο
   // διαφάνεια με αριθμό 42
   fn: () => nav.go(42),
   autoRepeat: true,
  }
 ]
})

Ανατρέξτε στο useMagicKeys | VueUse για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το key pressed event.

Κυκλοφορεί υπό την άδεια MIT License.