Προσαρμογές

Το Slidev είναι πλήρως προσαρμόσιμο, από το style έως τις ρυθμίσεις των εργαλείων. Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τα εσωτερικά εργαλεία (Vite, Windi CSS, Monaco, κτλ.)

Ρυθμίσεις Frontmatter

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Slidev στο frontmatter της πρώτης σας διαφάνειας, τα παρακάτω δείχνουν την προεπιλεγμένη τιμή για κάθε επιλογή.

---
# id ή όνομα πακέτου θέματος
theme: 'default'
# τίτλος της διαφάνειάς σας, αν δεν καθοριστεί θα προκύψει αυτόματα από την πρώτη επικεφαλίδα
title: ''
# titleTemplate της ιστοσελίδας, `%s` θα αντικατασταθεί από τον τίτλο της σελίδας
titleTemplate: '%s - Slidev'

# ενεργοποιήστε τη λήψη pdf στην κατασκευή SPA, μπορεί επίσης να είναι ένα προσαρμοσμένο url
download: true
# επισημαντής σύνταξης, μπορεί να είναι 'prism' ή 'shiki'
highlighter: 'prism'
# εμφάνιση αριθμών γραμμών σε blocks
lineNumbers: false
# ενεργοποίηση του επεξεργαστή monaco, προεπιλογή μόνο σε dev
monaco: 'dev'

# αναγκάστε χρωματικό σχήμα για τις διαφάνειες, μπορεί να είναι 'auto', 'light', ή 'dark'
colorSchema: 'auto'
# λειτουργία router για το vue-router, μπορεί να είναι "history" ή "hash"
routerMode: 'history'
# αναλογία διαστάσεων για τις διαφάνειες
aspectRatio: '16/9'
# πραγματικό πλάτος του καμβά, μονάδα σε px
canvasWidth: 980

# οι γραμματοσειρές θα εισαχθούν αυτόματα από το Google fonts
# Μάθετε περισσότερα: https://el.sli.dev/custom/fonts
fonts:
  sans: 'Roboto'
  serif: 'Roboto Slab'
  mono: 'Fira Code'

# προεπιλεγμένο frontmatter ισχύει για όλες τις διαφάνειες
defaults:
  layout: 'default'
  # ...

# πληροφορίες για τις διαφάνειές σας, μπορεί να είναι ένα markdown string
info: |
  ## Slidev
  Η πρώτη μου παρουσίαση [Slidev](http://sli.dev/)!
---

Δείτε τους ορισμούς των τύπων για περισσότερες επιλογές.

Δομή Φακέλου

Το Slidev χρησιμοποιεί συμβάσεις δομής φακέλου για την ελαχιστοποίηση της επιφάνειας ρύθμισης και κάνει τις επεκτάσεις ευέλικτες και διαισθητικές στη λειτουργικότητα.

Ανατρέξτε στην ενότητα Δομή Φακέλου.

Ρυθμίστε Εργαλεία