Προσαρμογές

Το Slidev είναι πλήρως προσαρμόσιμο, από το style έως τις ρυθμίσεις των εργαλείων. Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τα εσωτερικά εργαλεία (Vite, Windi CSS, Monaco, κτλ.)

Ρυθμίσεις Frontmatter

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Slidev στο frontmatter της πρώτης σας διαφάνειας, τα παρακάτω δείχνουν την προεπιλεγμένη τιμή για κάθε επιλογή.

---
# id ή όνομα πακέτου θέματος
# Μάθετε περισσότερα: https://el.sli.dev/themes/use.html
theme: 'default'
# τίτλος της διαφάνειάς σας, αν δεν καθοριστεί θα προκύψει αυτόματα από την πρώτη επικεφαλίδα
title: 'Slidev'
# titleTemplate της ιστοσελίδας, `%s` θα αντικατασταθεί από τον τίτλο της σελίδας
titleTemplate: '%s - Slidev'
# πληροφορίες για τις διαφάνειές σας, μπορεί να είναι μια συμβολοσειρά markdown
info: false

# ενεργοποιήστε τη λειτουργία παρουσιαστή, μπορεί να είναι boolean, 'dev' ή 'build'
presenter: true
# ενεργοποιήστε τη λήψη pdf στην κατασκευή SPA, μπορεί επίσης να είναι ένα προσαρμοσμένο url
download: false
# όνομα αρχείου του αρχείου εξαγωγής
exportFilename: 'slidev-exported'
# επισημαντής σύνταξης, μπορεί να είναι 'prism' ή 'shiki'
highlighter: 'prism'
# εμφάνιση αριθμών γραμμών σε blocks
lineNumbers: false
# ενεργοποίηση του επεξεργαστή monaco, μπορεί να είναι boolean, 'dev' ή 'build'
monaco: 'dev'
# λήψη απομακρυσμένων assets τοπικά χρησιμοποιώντας το vite-plugin-remote-assets, μπορεί να είναι boolean, 'dev' ή 'build'
remoteAssets: false
# ελέγχει αν τα κείμενα στις διαφάνειες είναι επιλέξιμα
selectable: true
# ενεργοποίηση της εγγραφής διαφανειών, μπορεί να είναι boolean, 'dev' ή 'build'
record: 'dev'

# αναγκάστε χρωματικό σχήμα για τις διαφάνειες, μπορεί να είναι 'auto', 'light', ή 'dark'
colorSchema: 'auto'
# λειτουργία router για το vue-router, μπορεί να είναι "history" ή "hash"
routerMode: 'history'
# αναλογία διαστάσεων για τις διαφάνειες
aspectRatio: '16/9'
# πραγματικό πλάτος του καμβά, μονάδα σε px
canvasWidth: 980
# χρησιμοποιείται για την προσαρμογή του θέματος, θα εισάγει τα στυλ της ρίζας ως `--slidev-theme-x` για το χαρακτηριστικό `x`
themeConfig:
  primary: '#5d8392'

# favicon, μπορεί να είναι θέση τοπικού αρχείου ή διεύθυνση URL
favicon: 'https://cdn.jsdelivr.net/gh/slidevjs/slidev/assets/favicon.png'
# URL του διακομιστή PlantUML που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση των διαγραμμάτων
plantUmlServer: 'https://www.plantuml.com/plantuml'
# οι γραμματοσειρές θα εισαχθούν αυτόματα από το Google fonts
# Μάθετε περισσότερα: https://el.sli.dev/custom/fonts
fonts:
  sans: 'Roboto'
  serif: 'Roboto Slab'
  mono: 'Fira Code'

# προεπιλεγμένο frontmatter ισχύει για όλες τις διαφάνειες
defaults:
  layout: 'default'
  # ...

# επιλογές σχεδίασης
# Μάθετε περισσότερα: https://el.sli.dev/guide/drawing.html
drawings:
  enabled: true
  persist: false
  presenterOnly: false
  syncAll: true
---

Δείτε τους ορισμούς των τύπων για περισσότερες επιλογές.

Δομή Φακέλου

Το Slidev χρησιμοποιεί συμβάσεις δομής φακέλου για την ελαχιστοποίηση της επιφάνειας ρύθμισης και κάνει τις επεκτάσεις ευέλικτες και διαισθητικές στη λειτουργικότητα.

Ανατρέξτε στην ενότητα Δομή Φακέλου.

Ρυθμίστε Εργαλεία