Ρυθμίστε το UnoCSS

Περιβάλλον: node
Αυτή η λειτουργία ρύθμισης θα εκτελεστεί μόνο σε περιβάλλον Node.js, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο API του Node.

Το UnoCSS είναι πλέον το προεπιλεγμένο CSS framework για το Slidev από την έκδοση v0.42.0. Το UnoCSS είναι μια ταχύτατη ατομική μηχανή CSS που έχει πλήρη ευελιξία και επεκτασιμότητα.

Από προεπιλογή, το Slidev ενεργοποιεί τις ακόλουθες προκαθορισμένες ρυθμίσεις:

Επομένως, μπορείτε να διαμορφώσετε το περιεχόμενό σας με τον τρόπο που θέλετε. Για παράδειγμα:

<div class="grid pt-4 gap-4 grid-cols-[100px,1fr]">

### Όνομα

- Στοιχείο 1
- Στοιχείο 2

</div>

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να δημιουργήσετε το αρχείο uno.config.ts στο root του project σας για να επεκτείνετε τις ενσωματωμένες ρυθμίσεις

import { defineConfig } from 'unocss'

export default defineConfig({
  shortcuts: {
    // προσαρμόστε το προεπιλεγμένο φόντο
    'bg-main': 'bg-white text-[#181818] dark:bg-[#121212] dark:text-[#ddd]',
  },
  // ...
})

Μάθετε περισσότερα για τις ρυθμίσεις UnoCSS