Εξαγωγή

PDF

Η εξαγωγή σε PDF ή PNG βασίζεται στο Playwright για την απεικόνιση. Επομένως, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το playwright-chromium για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Αν κάνετε εξαγωγή σε περιβάλλον CI, μπορεί να σας φανεί χρήσιμος ο οδηγός CI του playwright.

Εγκαταστήστε playwright-chromium

$ npm i -D playwright-chromium

Τώρα εξάγετε τις διαφάνειές σας σε PDF χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή

$ slidev export

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, οι διαφάνειές σας θα είναι έτοιμες στο ./slides-exports.pdf.

Εξαγωγή Βημάτων Clicks

Διαθέσιμο από v0.21

Εξ ορισμού, το Slidev εξάγει μία σελίδα ανά διαφάνεια με απενεργοποιημένες τις κινήσεις click. Εάν θέλετε να εξάγετε διαφάνειες με πολλαπλά βήματα σε πολλαπλές σελίδες, περάστε την επιλογή --with-clicks.

$ slidev export --with-clicks

PNGs

Όταν περνάτε την επιλογή --format png, το Slidev θα εξάγει εικόνες PNG για κάθε διαφάνεια αντί για PDF.

$ slidev export --format png

Single-Page Application (SPA)

Δείτε την Στατική Φιλοξενία.